Normes d'ús de la piscina exterior

Les instal·lacions esportives municipals són de caràcter lúdic i recreatiu, de propietat pública i tenen la finalitat de fomentar la pràctica esportiva.

Aquestes normes tenen com a objectiu fomentar la convivència entre tots els usuaris, regular l’ús dels espais esportius, incrementar la possibilitat d’ús i optimitzar el manteniment i la neteja dels mateixos.

Les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals es comprometen a complir les normes d’ús que s’indiquen a continuació, les quals estan exposades als diferents espais i serveis, i a seguir les indicacions dels treballadors de l’Ajuntament d’Alcover en cadascuna de les instal·lacions.

Aquest equipament romandrà obert tots els dies des del dia 23 de juny fins l’11 de setembre de les 11:00h a les 20:00h

1. Ús de les piscines i jocs aquàtics

És obligatori

 • Presentar el carnet d’abonada o abonat a petició de qualsevol membre del personal de la instal·lació.
 • Respectar les normes d’ús i de seguretat de la instal·lació, seguint sempre les indicacions i recomanacions del personal tècnic i dels socorristes.
 • Respectar als altres usuaris.
 • Usar banyador o biquini per al bany.
 • Desmaquillar-se abans de banyar-se.
 • Dutxar-se de forma acurada abans del bany.
 • Respectar els espais que es destinin a les diferents activitats i els espais de bany lliure.
 • Comunicar al socorrista qualsevol malaltia que l’usuari pateixi i que pugui afectar la seva seguretat a l’aigua (malalties cardíaques, respiratòries, epilèpsia, etc.).
 • L'ús de sabatilles de bany en lavabos, vestuaris i platges de piscina.
 • Respectar els horaris de bany establerts i abandonar la piscina quan el socorrista faci l’avís.           
 • Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.) adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora de l’aigua.

Es prohibeix:

 • L’entrada als menors de 13 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d’una persona de més de 18 anys (que en tot moment se n’ha de fer càrrec).
 • Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al calçat.
 • Banyar·se i dutxar·se amb roba interior (en el cas dels vestidors cal fer·ho nu o amb banyador).
 • La realització de pràctiques perilloses, córrer, capbussar violentament i, en general, tots aquells actes que dificultin o obstaculitzin l’ús de les instal·lacions.
 • Tirar-se de cap excepte en les activitats dirigides per personal tècnic.
 • Enregistrar imatges de les persones que participen a les activitats en qualsevol format, excepte permís explícit de les persones i dels organitzadors.
 • Realitzar classes dirigides (entrenaments, rehabilitacions, classes particulars...) sense la deguda autorització o lloguer de l’espai.
 • Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc...) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris.
 • L’accés a la zona de bany (piscina i vestidors) a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses: de pell (fongs, peus d’atleta, berrugues plantars, mol·lusc contagiós...); de mucoses (otitis, conjuntivitis, rinitis...) o digestives (diarrees...). En cas de dubte, el personal de la instal·lació podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
 • L’entrada d’animals, excepte en casos excepcionals, com els gossos pigall.
 • Fumar en tot el recinte.
 • El consum de menjar i beguda portats de l'exterior de la instal·lació a la terrassa del bar.
 • El consum de begudes alcohòliques en tot el recinte de la piscina
 • El consum de menjar i beguda dins els vasos (piscina i zona infantil) i zona de platges.
 • Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmiconable, a la zona de platja i al solàrium.
 • Fer un mal ús de les dutxes i/o utilitzar·les durant un temps que pugui interferir l’ús de la resta d’usuaris i usuàries. Cal dutxar·se el temps estrictament necessari i no fer un ús abusiu de l’aigua.
 • Accedir a la instal·lació amb cadires, taules i para-sols.
 • La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar altres usuaris, en els espais d’ús comunitari.

Recomanacions:

 • Sotmetre’s a un reconeixement mèdic previ a la pràctica esportiva, sobretot aquells que hagin estat inactius durant un període prolongat de temps o pateixin alguna malaltia de caràcter crònic.
 • Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins l’aigua o a l’entorn de la piscina.
 • No deixar que els nens petits juguin a prop dels vasos no apropiats per a ells.
 • Usar sabatilles de bany per circular per la zona platja i els vestidors.
 • No menjar des de dues hores abans d’entrar a l’aigua.
 • Dutxar-se després de sortir de l’aigua.
 • No malgastar l’aigua, és un bé comú!
 • Utilitzar ulleres de natació per evitar problemes oculars.
 • Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d’estada, si vol prendre el sol.
 • Dutxar-se abans d’entrar a la piscina, si s’ha pres el sol o s’ha fet exercici intensivament.
 • Si es vol prendre el sol, s'ha de fer moderadament i entrar a l'aigua progressivament.

 

Altres:

 • Els grups han d’anar en tot moment acompanyats pels respectius monitors/educadors d’acord amb la ràtio que especifica la normativa vigent.

2. Zones de gespa

 • Després d’una exposició al sol i abans d’accedir a la piscina cal dutxar·se a la dutxa exterior.
 • En cas d’utilitzar bronzejadors s'ha de passar per la dutxa abans de banyar·se.
 • Està prohibit fer qualsevol tipus d’activitat o de joc a la zona de solàrium per tal de no causar molèsties a terceres persones.
 • El solàrium és únicament per prendre el sol.
 • En tot moment cal seguir les recomanacions que faci el personal de la instal·lació.
 • Utilitzar les papereres.
 • Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmiconable, a la zona de platja i al solàrium.

 

3. Vestidors

 • L’ajuntament d’Alcover no es responsabilitzarà, en cap cas, dels objectes dipositats als vestidors.
 • És obligatori deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors i vetllar pel seu bon manteniment.
 • Cal portar sabatilles de bany per circular per la zona de peus molls i dutxes.
 • No és permès menjar o beure als vestidors.
 • No és permès fumar als vestidors.
 • No es pot llençar papers fora de les papereres.
 • Els infants menors de 7 anys podran accedir als vestidors acompanyats d'un adult.
 • No es permet: Afaitar·se, depilar·se, fer·se pílings, manicura, pedicura, etc. als vestidors, per qüestions higienico-sanitàries.
 • No es permet jugar amb material esportiu a l’interior dels vestidors.
 • No es poden netejar les sabatilles o xancles en els bancs i/o a les parets dels vestidors.
 • És obligatori dutxar-se el temps estrictament necessari i no fer un ús abusiu de l’aigua.
 • És obligatori no deixar envasos al terra de les dutxes, ni embolcalls, ni restes de sabó o qualsevol altre objecte.
 • És obligatori tenir cura en la manipulació de les dutxes, especialment de les aixetes.
 • Es recomana eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.

4. General

 • El personal autoritzat de la instal·lació, pot restringir o limitar l’accés o l’ús a les activitats i espais, o per garantir la seguretat dels usuaris/àries, si així es considera oportú en casos, entre altres, d’obres, per neteges diàries o especials, per actuacions de manteniment o similars.
 • Els usuaris/àries adults i majors d’edat han de tenir cura del comportament dels menors i infants, són responsables del seu comportament envers ells mateixos, la instal·lació i altres usuaris/àries, o altres responsabilitats que se’n derivin.
 • L’ajuntament d’Alcover pot organitzar i dirigir activitats, siguin esportives, culturals o de lleure, destinades als usuaris i usuàries.
 • L’ajuntament d’Alcover no es fa responsable dels objectes perduts a l’interior del recinte lúdico-esportiu. Aquell material que es faci arribar a recepció o al bar es guardarà un màxim de dues setmanes.

5. Seguretat

 • L'ajuntament d’Alcover declina qualsevol responsabilitat pels accidents i perjudicis que pugui ocasionar als usuaris l'incompliment de les normes anterior o el mal ús dels serveis de la instal·lació.
 • L’ajuntament d’Alcover no respon dels accidents que puguin patir les persones usuàries que utilitzin la piscina sense coneixements de natació o que actuïn amb imprudència.
 • El personal responsable de la instal·lació pot advertir i/o convidar a sortir de la instal·lació a totes aquelles persones que tinguin conductes que es considerin masclistes, LGTBIfòbiques o inapropiades per garantir la bona convivència, dignitat i la integritat de les persones usuàries i el bon estat de conservació de la instal·lació. En qualsevol cas s’advertirà i allunyarà la persona agressora i es donarà seguretat i atenció a l’agredida, sense qüestionar versions.
 • Qualsevol dany que es causi a les instal·lacions, béns o serveis en virtut d’una conducta o conductes negligents, és la persona infractora qui es responsabilitza de refer el perjudici econòmic causat, sense perjudici de ser sancionada, si escau.
 • L’incompliment d’algun d’aquests punts de les normes d’ús dona lloc, primer, a un advertiment i, si es reincideix, pot comportar l’abandonament de la instal·lació a instàncies del personal del servei.
 • Com a mesura de seguretat es podrà prohibir l'accés a la piscina, si l'aforament d’aquesta està complet.
 • La Piscina Municipal d’estiu disposa de farmaciola gestionada pel servei de socorrisme.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
Piscina Municipal d'Alcover, Av. Miquel Martí i Pol 43-45, 977 76 78 49

Llamar

Cómo llegar