Gaudeix d'un Espai de Salut!

          Benvingut a la Piscina Municipal d'Alcover,

            un espai on podràs gaudir de la pràctica de l'esport en un entorn agradable i de confort,  i que t'ofereix un ampli horari d'obertura

US DE MASCARETA

Durant la pràctica d'activitat física en interior és obligatori fer ús de la mascareta, exceptuant a la zona de piscines.

PLA DE CONTINGÈNCIA I PROTOCOL POST COVID-19

PLA DE CONTINGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’ALCOVER PER A LA REOBERTURA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL I PROTOCOLS D’ACTUACIÓ AL LLOC DE TREBALL I PER LES PERSONES USUARIS. COVID19.

 

Aquest pla estableix les mesures organitzatives, de prevenció́ i de protecció́ de les persones empleades públiques de les instal·lacions de la piscina municipal de l’Ajuntament d’Alcover, així com per les persones usuàries d’aquest servei.

 

FETS

 

A causa de la greu crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 el Govern d'Espanya va decretar l'estat d'alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La vigència de l'estat d'alarma ha estat prorrogada fins el 21 de juny de 2020 (Resolució de 3 de juny de 2020 del Congrés dels Diputats publicada en el BOE núm. 159 de 6 de juny de 2020).

 

La intensitat o severitat de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma ha variat en funció́ de l’evolució de la crisi i s’ha caracteritzat per una restricció de la mobilitat de les persones. En l’àmbit de la gestió dels recursos humans s’ha de destacar el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID 19, que va regular la preferència del treball a distància sempre que tècnicament i raonablement fos possible, i el Reial decret llei 10/2020 de 29 de març, pel qual es regulava un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestessin serveis essencials en el context de la lluita contra la COVID-19.

 

Aquesta situació́ d’excepcionalitat va suposar que aquest Ajuntament adoptés un seguit de mesures de prevenció, protecció i organitzatives orientades a la garantia de la prestació́ dels serveis declarats essencials, des de la perspectiva, però, de la preservació de la salut dels empleats i les empleades municipals. Així doncs es va dictar el Decret d’Alcaldia en el qual es van aprovar l'establiment de diferents mesures organitzatives amb motiu de la COVID-19 per tal de garantir el funcionament i la prestació de tots els serveis declarats essencials, predominant, sempre que fos possible, la prestació dels serveis en la modalitat de teletreball, en coherència amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

 

El 28 d'abril de 2020 el Govern d'Espanya va aprovar el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat que té per objectiu principal aconseguir que, mantenint com a referència la protecció de la salut pública, es recuperi gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la població. El procés de desescalada ha de ser gradual, asimètric, coordinat i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.

 

L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 per a la transició cap a una nova normalitat preveu en l’art. 3 que, sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que pugui realitzar l’activitat laboral a distància.

 

L’Ordre SND / 440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, publicada en el BOE núm. 146 de 23 de maig de 2020.

 

L’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, publicada en el BOE núm. 160 de 6 de juny de 2020.

 

L’objecte del present document és adequar les mesures i directrius aprovades i implementades fins ara, en relació amb l’organització́ del personal de les instal·lacions de la piscina municipal, a aquesta nova etapa de desescalada i flexibilització de l’estat d’alarma, amb la voluntat de reduir els riscos sanitaris per al personal municipal que progressivament s’incorpori al treball de forma presencial i realitzar la seva funció en aquestes instal·lacions.

 

Aquest Pla de per a una tornada progressiva i segura a la feina presencial segueix les indicacions efectuades pel servei de prevenció de riscos i de conformitat amb la normativa vigent, amb incorporació d’obligacions de comportament per part del personal, com ara l’obligació de preservar la separació física o la utilització d’equips de protecció individual.

 

Igualment el Pla inclou el Protocol d’actuació davant de casos probables o confirmats de la COVID-19.

 

El Pla serà d’aplicació en la nova etapa de desescalada, sens perjudici que, en funció dels diferents estadis de la pandèmia i de la intensitat de les mesures adoptades per les administracions competents, es vagi adequant progressivament.

 

FONAMENTS DE DRET

 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

 

Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra la COVID-19.

 

Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Pla per la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020.

 

L’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, publicada en el BOE núm. 160 de 6 de juny de 2020.

 

L'article 21.1 a), d), h) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

 

 

MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ. PROTOCOL DE REOBERTURA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL

 

NETEJA I DESINFECCIO PRE-OBERTURA

 

 • Realitzar una neteja i desinfecció a fons de la instal·lació mitjançant una empresa autoritzada.
 • Ventilació natural i/o mecànica de tots els espais tancats.
 • Realitzar una desinfecció de les xarxes d’aigua.
 • Buidar i tornar a omplir les piscines d’aigua, i efectuar-ne la depuració física i química corresponent.
 • Realitzar la desinfecció de legionel·la.
 • Realitzar neteja dels filtres de l’aire condicionat i de l’aigua.
 • Realitzar els controls operatius i rutinaris d’acord amb el que indiquen els annexes I i II del RD 742/2013, de 27 de setembre, pel que s’estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les piscines.

 

MESURES PREVIES A LA POSADA EN MARXA

 

 • Col·locació de mampares al taulell de recepció.
 • Exposar de forma visible al públic els documents que acreditin la feina feta abans de l’obertura
 • Aprovisionament de tot el material de senyalització i abalisament i els EPI’s pels treballadors, segons normativa.
 • Aprovisionament del material de neteja i higiene per a utilització dels usuaris: rotllos de paper, papereres, polvoritzadors amb desinfectant i dosificadors de mans amb hidrogel.
 • Formar el personal en els nous protocols de reobertura (distanciament social, neteja, vigilància, ajuda, consultes...) per garantir la seva seguretat i la dels usuaris.

 

MESURES RELATIVES A LA NETEJA I DESINFECCIO I MANTENIMENT

 

 • Col·locar cartells i avisos visibles en la instal·lació per informar i recordar als usuaris i treballadors l’ obligació de complir les mesures d’higiene i protecció establertes per l’autoritat sanitària contra el covid-19.
  • Reforçar i intensificar el servei de neteja, garantint una neteja i desinfecció permanent de les instal·lacions durant el període d’obertura al públic. Es farà especial èmfasi en les zones comuns i de pas recurrent.

El pla de neteja i desinfecció serà el següent:

1.Escombrar i netejar les zones humides de banys, dutxes, vestuaris, rentapeus i zones de trànsit dels banyistes.

2.Preparar i aplicar detergent per realitzar el rentat del mobiliari, dutxes, baranes i zones de trànsit dels banyistes.

3.Netejar i esbandir amb abundant aigua els productes aplicats en el rentat.

4.Preparar i aplicar solució desinfectant d’acord amb els productes virucides autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i segons les especificacions de fabricant.

5.Netejar i esbandir la solució desinfectant aplicades a la desinfecció de les superfícies.

6.Inspecció visual a càrrec del responsable, per fer la deguda avaluació,

control i seguiment, comprovant que s’executin les anteriors activitats.

7.Per les tasques de neteja i desinfecció s’utilitzaran draps i materials d’un sol ús, o bé es procedirà a la neteja i desinfecció adequada dels mateixos.

 1. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint, posteriorment, al rentat de mans.
  • L’empresa autoritzada encarregada de la neteja i desinfecció haurà d’utilitzar biocides per la desinfecció de les superfícies indicats a l’annex V del Reglament 528/2012 (producte 2). També es podran utilitzar desinfectant amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
  • Realitzar neteja a fons dos vegades al dia.
  • Organitzar les activitats per torns. Es realitzarà la neteja entre els torns d’activitat i l’usuari col·laborarà en la neteja de cada element que utilitzi amb el suport del monitoratge.
  • Disposar de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació i en altres zones d’aquesta.
  • Les portes d’entrada i sortida de la instal·lació romandran obertes durant tota la jornada d’obertura d’aquesta.
  • Es realitzarà la ventilació de les sales o zones on es realitzi activitat esportiva després de cada torn o finalització d’activitat.
  • Assegurar una ventilació adequada dels espais interiors amb aire de l’exterior.
  • Cal mantenir un aprovisionament suficient de material de neteja per poder realitzar les tasques d’higienització reforçada diàriament.
  • La qualitat de l’aigua dels vasos es controlarà segons el que disposa el RD 742/2013, amb especial cura en els nivells de desinfectant residual, de forma que, en tot moment l’aigua del vas de les dutxes haurà d’estar desinfectada i alhora ser desinfectant. Per maximitzar la seguretat es recomana un control exhaustiu de les fases següents:

1.Mantenir el sistema de cloració entre 1,5 i 2ppm de clor, així com la filtració i recirculació de l’aigua durant l’horari d’obertura, com a mínim.

2.Regulació del ph.

3.Mesura constant del desinfectant residual. Es recomana controlar cada hora els nivells de ph i clor de l’aigua. Diàriament es realitzaran mesurament complerts de desinfectants abans de l’obertura.

 • En els sistemes de climatització i deshumectació es mantindrà obert el free-cooling al 100%, permetent renovar l’aire amb l’exterior.
 • Llocs de treball i espais del personal: la desinfecció dels espais del personal haurà de ser constant. Els propis treballadors disposaran de productes de desinfecció i els tècnics de neteja realitzaran una actuació després de cada torn d’activitats.
 • Es realitzarà un registre de totes les operacions que es realitzin degut al COVID-19 que quedaran anotades i descrites a un registre dins de les operacions d’autocontrol de la instal·lació.

 

ACCESSOS A LA INSTAL·LACIÓ

 

 • L’entrada a la instal·lació quedarà supeditada a la disponibilitat de places d’aforament.
  • L’accés a la instal·lació i activitats dirigides es farà, només, sota cita prèvia, mitjançant aplicació on-line i per telèfon.
  • A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura dels treballadors i usuaris. Aquells que tinguin 37ºC o més tindran prohibida l’entrada al recinte. 
  • L’accés pels torns es realitzarà a través de la targeta d’accés. Quedarà prohibit l’accés digital.
  • A l’entrada de la instal·lació hi haurà un tòtem amb gel hidroalcohòlic i una catifa desinfectant de sabates que serà d’us obligatori per poder entrar al recinte.
  • Es marcarà la porta d’entrada i sortida del recinte i límit de distàncies en algunes zones, per evitar l’aglomeració d’ usuaris.
  • Els treballadors i usuaris estaran obligats a anar amb mascareta facial dins del recinte, excepte per realitzar activitat física.
  • No es podrà accedir a la instal·lació fins a 5 minuts abans de l’ inici de l’activitat. No s’habilitarà zona d’espera dins del recinte. Els usuaris s’hauran d’esperar a l’exterior del recinte, respectant la distància social recomanada pel ministeri de salut, fins que la neteja i desinfecció corresponent hagi finalitzat.
  • A les persones considerades vulnerables al COVID-19 ( majors de 60 anys, diagnosticats d’hipertensió, diabetis, malalties cardiovasculars, pulmonars, cròniques, càncer, immunodeficiència i embarassades) se’ls recomana que si han de fer ús de la instal·lació ho facin en horari de matí entre setmana i fins a les 16:30h. Més tard d’aquesta hora no s’aconsella fer ús de la instal·lació.

 

QUINS PASSOS HE DE SEGUIR PER ENTRAR A LA INSTAL·LACIO??

 

 • Abans d’ entrar a la instal·lació m’he de netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà col·locat a l’entrada del recinte, entre les dues portes d’entrada.
 • Per accedir a la instal·lació estic obligat/da a fer ús de mascareta, exceptuant durant l’activitat física.
 • He de dir el meu nom al personal d’atenció al públic que hi haurà a l’entrada per confirmar la meva cita prèvia, imprescindible per poder realitzar tot tipus d’activitat física al recinte. Si només vull fer una consulta administrativa, aniré al taulell de recepció.
 • Em prendran la temperatura i podré entrar en el cas que el termòmetre marqui 37'3ºC o menys.
 • Passaré la meva targeta d’accés pel torn i aniré directament a la sala corresponent a fer exercici o, en el cas d’anar a la piscina, aniré al vestidor.
 • Faré el mínim ús del vestidor i dutxes.
 • Mantindré en tot moment els 2 metres de distància entre la resta d’usuaris/es.

 

SERVEIS I ACTIVITATS

 

 • Per a l’ús lliure de les zones de piscina i sala fitness es realitzaran torns d’una hora i mitja de dilluns a divendres. Seguidament es realitzarà neteja de l’espai, durant  15 minuts. Els dissabtes al matí i diumenges al matí es faran torns de una hora i 10 minuts i dissabtes tarda es faran torns d’una hora i quart.
  • Durant el torn d’activitat lliure l’usuari podrà entrar a la instal·lació a l’hora que vulgui però haurà de marxar en finalitzar l’horari del torn en concret per poder fer la neteja corresponent.
   1. Torns de dilluns a divendresà 7:00 a 8:00h, 8:00 a 9:15h, 9:15 a 10:15h, 10:30 a 11:45h, 11:45 a 12:45h, 12:45 a 13:45h, 15:00 a 16:00h, 16:00 a 17:00h, 17:00 a 18:00h, 18:15 a 19:30, 19:30 a 20:45 i 20:45 a 21:45h.
   2. Torns de dissabte matí i diumenge matí à 10:00 a 11:20h, 11:20 a 12:40h i 12:40 a 14:00h
   3. Torns de dissabte tarda à 16:00 a 17:25h i 17:25 a 18:50h
  • Es recomana a l’usuari de piscina, sala fitness i activitat dirigida que porti el material que necessiti per dur a terme l’activitat de casa seva.
  • Es recomana i es prega a l’usuari de piscina, sala fitness i activitat dirigida que porti les mínimes pertinences.
  • L’usuari farà desinfecció del material que ha utilitzat en finalitzar l’activitat amb material desinfectant que li facilitarà el monitor.
  • Es modificaran alguns horaris de les activitats dirigides per facilitar la ventilació i neteja i desinfecció dels espais i materials.

 

SALA FITNESS

 

 • Es realitzaran torns per a realitzar l’activitat. Revisar primer punt de Serveis i Activitats per veure horaris segons el dia. 
  • Serà d’obligació entrar a la sala fitness amb tovallola, sinó quedarà prohibida l’entrada a aquesta.
  • Es recomana a l’usuari de sala fitness que porti el material que necessiti per dur a terme l’activitat de casa seva.
  • L’usuari farà desinfecció del material just després d’utilitzar-lo amb material desinfectant que li facilitarà el monitor.

 

QUINS PASSOS HE DE SEGUIR PER ENTRAR A LA SALA FITNESS??

 

 • Abans d’accedir a la sala fitness m’hauré de netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada d’aquesta.
 • Deixaré les meves pertinences en el lloc indicat davant de la sala fitness o al vestidor, dins de la taquilla.
 • Estaré obligat/da a portar una tovallola per poder entrar a la sala, la qual col·locaré damunt de cada banc o màquina que utilitzi, per minimitzar el contacte amb aquesta.
 • Intentaré fer ús de les màquines en sentit contra horari (si és possible) per tal de coincidir mínimament amb altres usuaris/es.
 • Fins que no finalitzi l’exercici amb una màquina o estació, no podré canviar de màquina.
 • Quan finalitzi l’ús d’una màquina o estació la desinfectaré amb desinfectant i paper que em facilitarà el monitor i/o m’indicarà d’on l’he d’agafar. La meva col·laboració serà molt important mentre les restriccions marcades pel govern no disminueixin.
 • Quan hagi desinfectat el material esportiu el tornaré a deixar en el lloc corresponent amb l’ajuda de paper.
 • Mantindré en tot moment 1,5 metres de distància entre la resta d’usuaris/es.

 

 

 

 

 

 

PISCINA (Obrirà el 26 de juny)

 • Es realitzaran torns per a realitzar l’activitat. Revisar primer punt de Serveis i Activitats per veure horaris segons el dia. 
 • S’aconsellarà a l’usuari de piscina que porti el material que necessiti per dur a terme l’activitat de casa seva.
 • No es deixarà material de piscina, exceptuant força major, per la seguretat de l’usuari.
 • En el cas necessari que l’usuari utilitzi material de la piscina, ell mateix el deixarà on li indiqui el socorrista en finalitzar l’activitat.
 • Només hi podrà haver una persona per carrer per realitzar natació.

 

QUINS PASSOS HE DE SEGUIR PER ENTRAR A LA PISCINA??

 • Després de passar pel torn d’accés a la instal·lació aniré al vestidor i em canviaré dins de l’espai delimitat.
 • Deixaré les meves pertinences al prestatge de dalt del banc o dins d’una taquilla.
 • Em dutxaré i podré accedir a la zona de piscines.
 • Si he d’accedir a la piscina gran em dirigiré als penjadors de la dreta, sota del cronòmetre (el rellotge d’ agulles de colors) i entraré i sortiré per aquella zona.
 • Si he d’accedir a la piscina petita em dirigiré als penjadors de l’esquerre, sota del gimnàs.
 • El material de piscina no es podrà deixar, exceptuant força major, per la seguretat de l’usuari. Si fos el cas, el/la socorrista m’indicarà on l’he de deixar quan finalitzi.
 • L’aforament per nedar serà d’un usuari per carrer.
 • Quan finalitzi l’activitat intentaré canviar-me al mateix espai d’abans del vestidor.

SALA POLIVALENT D’ACTIVITATS DIRIGIDES

 • Es realitzaran activitats de 45 minuts com a màxim per tal de realitzar la ventilació, neteja i desinfecció corresponent.
 • Es realitzarà un protocol més específic sobre el funcionament  i mesures preventives de la sala que serà visible per als usuaris.

 

QUINS PASSOS HE DE SEGUIR PER ENTRAR A LA SALA D’ACTIVITATS DIRIGIDES??

 • Abans d’accedir a la sala fitness m’hauré de netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada d’aquesta.
 • Deixaré les meves pertinences en el lloc indicat dins de la sala o dins d’una taquilla, al vestidor.
 • Dins de la sala seguiré les directrius del monitor/a.
 • Quan finalitzi l’activitat, si he utilitzat material esportiu, el desinfectaré amb desinfectant i paper que em facilitarà el monitor i/o m’indicarà d’on l’he d’agafar. La meva col·laboració serà molt important mentre les restriccions marcades pel govern no disminueixin.
 • Quan hagi desinfectat el material esportiu el tornaré a deixar en el lloc corresponent amb l’ajuda de paper.
 • Mantindré en tot moment 1,5 metres de distància entre la resta d’usuaris/es.

 

SALA SPINNING

 • La sala de spinning es canviarà de lloc temporalment al bar.
 • Es realitzaran activitats de 45 minuts com a màxim per tal de realitzar la ventilació, neteja i desinfecció corresponent.

QUINS PASSOS HE DE SEGUIR PER ENTRAR A LA SALA DE SPINNING??

 • Abans d’accedir a la sala de spinning (sala del bar) m’hauré de netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada d’aquesta.
 • Deixaré les meves pertinences en el lloc indicat dins de la sala o dins d’una taquilla, al vestidor.
 • Mantindré en tot moment 1,5 metres de distància entre la resta d’usuaris/es.
 • Abans de seure damunt la bicicleta puc netejar-la demanant el material desinfectant al monitor/a.
 • Durant l’activitat és recomanable que m’eixugui la suor de la cara i braços diverses vegades.
 • Quan finalitzi l’activitat netejaré les meves restes de suor i desinfectaré la bicicleta amb desinfectant i paper que em facilitarà el monitor i/o m’indicarà d’on l’he d’agafar. La meva col·laboració serà molt important mentre les restriccions marcades pel govern no disminueixin.

 

PISTES PADEL

 • Es  podrà fer reserva de les pistes per jugar 2x2.
 • Abans d’entrar a les pistes de pàdel o em netejaré les mans amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada de cada pista.
 • Només un dels jugadors entrarà per a realitzar el pagament de l’ús de les pistes, preferiblement pagament amb targeta.

 

 

 

 

ZONA SPA

 • Romandrà tancada fins a nou avís.

 

VESTIDORS I SERVEIS/WC

 • Els vestidors podran ser utilitzats.
 • Dins de cada vestidor hi haurà un cartell indicant l’aforament màxim de persones. En el cas que el vestidor estigui ple, l’usuari haurà d’esperar-se fora fins que en surti l’altre usuari.
 • Les dutxes que no estiguin precintades es podran utilitzar.
 • Es recomana fer el mínim ús de vestidors i dutxes.
 • Les pertinences s’hauran d’intentar desar dins les taquilles.
 • Hi haurà alguns serveis oberts dins la instal·lació.

 

BAR

 • La sala de bar quedarà utilitzada com a sala de spinning temporalment.

 

 

AFORAMENT

 • Reduir l’aforament a 1/2 del total en les fases inicials. Es preveu un increment d’aquest aforament a mesura que vagin avançant les fases.
 • L’aforament màxim de la instal·lació serà de 205 persones.
 • L’aforament de la sala fitness serà de 11 usuaris.
 • L’aforament màxim de la sala polivalent dependrà segons el tipus d’activitat:
  1. En la classe de zumba l’aforament serà de 10 usuaris
  2. En la classe de pilates l’aforament serà de 8 usuaris
  3. En la classe de tono l’aforament serà de 10 usuaris
  4. En la classe de step l’aforament serà de 10 usuaris
  5. En la classe d’abdominals hipopressius serà de 8 usuaris
 • L’aforament de la sala de spinning (bar) serà de 9 usuaris
 • L’aforament de la piscina petita serà de 11 usuaris
 • L’aforament de la piscina gran serà de 20 persones:
  1. L’aforament d’un carrer de la piscina gran serà d’una persona per carrer.
  2. L’aforament de la classe d’aiguafitness serà de 6 persones
 • L’aforament dels vestidors de grup serà de 5 persones.
 • L’aforament dels vestidors de taquilles serà de 9 persones.

 

El personal de la Piscina Municipal d’Alcover podran procedir, en cas de necessitat, al tancament preventiu d’alguna  sala o espai, i fins i tot, de tota la instal·lació.

 

 

MESURES DAVANT LA DETECCIÓ D’ALGUN CAS SOSPITÓS

 

Davant símptomes del personal com febre, tos, mal de coll podria estar davant d’una clínica compatible amb la malaltia per coronavirus o COVID-19 i per tant, cal que el personal es posi en contacte amb el 061/centre de salut, i seguir les indicacions del professional sanitari:

 

A LA FEINA

 • La persona afectada ha d’informar immediatament al superior i al Servei de Prevenció i ha d’abandonar el centre de treball de forma immediata.
 • S’hauran de desinfectar les zones afectades i, en el seu cas, prendre les mesures de tancament corresponents.
 • S’hauran de detectar possibles contactes amb la persona afectada en l’àmbit laboral.
 • S’haurà d’informar a la resta de companys/es que hagin estat en contacte per tal que contactin amb el Servei públic de salut per si és necessari l’aïllament preventiu.
 • S’haurà de fer el seguiment.

 

És necessari aïllar el contenidor on la persona amb simptomatologia hagi dipositat mocadors o altres productes usats. La bossa d’escombraries s’ha d’extraure i col·locar- la en una segona bossa d’escombraries, amb tanca, i dipositar-la en la fracció resta (rebuig).

 

Aspectes fonamentals en el cas d’aparició de simptomatologia compatible amb COVID:

 

 • Usuaris:

Aïllar l’usuari en un espai

Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al CAP.

Informar al CAP perquè activi els protocols previstos

Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais de les instal·lacions

 

 • Treballador:

No assistir al centre

Posar-se en contacte amb el metge de capçalera

 

FORA DE LA FEINA

 • S’haurà d’informar immediatament al superior i al Servei de Prevenció.
 • S’abstindrà d’anar a la feina.
 • S’hauran d’adoptar les mesures necessàries en la feina per preservar la salut de la resta de companys/yes. Detecció del personal que hagi pogut estat en contacte.
 • S’haurà d’informar a la resta de companys/es que hagin estat en contacte per tal que contactin amb el Servei públic de salut per si és necessari l’aïllament preventiu.
 • S’hauran de desinfectar les zones afectades.
 • S’haurà de fer el seguiment.

 

És necessari aïllar el contenidor on la persona amb simptomatologia hagi dipositat mocadors o altres productes usats. La bossa d’escombraries s’ha d’extraure i col·locar- la en una segona bossa d’escombraries, amb tanca, i dipositar-la en la fracció resta (rebuig).

 

 

Alcover, 29 de juny de 2020.

 

 

Carme Sánchez Jeréz                                     Sílvia Roca Trujillo

Regidora d’Esports                                         Coordinadora de les instal·lacions de la piscina municipal.

 

 

Piscina Municipal d'Alcover

 

Av. Miquel Martí i Pol, 43-45

43460 Alcover

 

 

 

Horari Piscina i Gimnàs

 

 

De dilluns a divendres de 07:00 a 22:00h

Dissabtes de 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 19:00 h
Diumenges de 10:00 a 14:00h


Horari Pàdel

 

De dilluns a divendres de 07:00 a 22:00h

Dissabtes de 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 19:00h
Diumenges de 10:00 a 14:00h  més info

 

 

 

 

Tens alguna pregunta?


Trucan's al 977.76.78.49 o bé posa't en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Piscina Municipal d'Alcover, Av. Miquel Martí i Pol s/n, 977 76 78 49