Normes d'ús del complex interior

Es considera persones usuàries les persones individuals, grups, entitats, associacions o col·lectius que utilitzin les piscines municipals per a la pràctica d’activitats físiques i/o esportives o de manera lúdica, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’accés o d’autorització d’ús. Així mateix, es considerarà persona usuària al públic assistent a les instal·lacions.

Els horaris d’ús del complex els acordarà l’Ajuntament d’Alcover i restaran publicats al  web del concessionari i a la part interior de l’entrada al complex.

 

Modalitats d’accés

La utilització de les instal·lacions podrà ser de quatre modalitats diferents:

 • entrada puntual (per un dia o per abonament de 10 dies).
 • Abonat/da: Prèvia matrícula i inscripció mitjançant el pagament d’una quota d’abonat que li donarà el dret a la utilització de les instal·lacions, segons així ho estableixi el preu de l’abonament.
 • Cursetista: podrà accedir als cursets de natació en l’horari establert mitjançant el pagament trimestral o anual corresponent, prèvia inscripció.
 • Usuari/ària puntual pistes de pàdel: mitjançant el pagament corresponent a la utilització de les pistes de pàdel.

 Consideracions generals

 • El patrimoni social és un dret comú al qual tenen participació tots els/les usuaris/àries en virtut de la seva condició, i han de participar en la seva conservació i manteniment evitant qualsevol acte que pugui perjudicar-lo.
 • Els/les usuari/àries adults i majors d’edat hauran de tenir cura del comportament dels menors i infants essent responsables del seu comportament envers ells mateixos, la instal·lació i els/les altres usuari/àries o d’altres responsabilitats que se’n derivin
 • En qualsevol tipus de dany que es causi a les instal·lacions, béns o serveis en virtut de conducta o conductes negligents serà la persona infractora qui es responsabilitzi de refer el perjudici econòmic causat, sense perjudici de ser sancionada, si s’escau.
 • L’aforament del complex esportiu interior és de 470 persones.
  • El vas principal té un aforament màxim de 156 persones.
  • El vas complementari té un aforament màxim de 37 persones.
  • El vas d’hidromassatge té un aforament màxim de 3 persones.
  • La sauna seca té un aforament de 5 persones.
  • La sauna humida té un aforament de 5 persones.
  • La sala fitness té un aforament màxim de 30 persones.
  • La sala 1 té un aforament de 39 persones.
  • La sala 2 té un aforament de 67 persones.
  • La sala 3 té un aforament de 21 persones
  • La sala 4 té un aforament de 9 persones.

 

Alta d’usuari/ària a la instal·lació i les quotes

 1. La inscripció es realitzarà facilitant personalment les dades requerides i la signatura del consentiment informant a la recepció de la instal·lació.
 2. L’abonament anual es prorrateja mensualment, incloent en aquests, horaris especials i vacances. Les quotes dels/les usuari/àries es cobraran anticipadament, mitjançant rebut domiciliat a l’entitat bancària que es designi. Seran per compte de la persona usuària amb categoria de soci/òcia les despeses que es produeixin per la devolució de les quotes.
 3. La manca de pagament de quota que correspongui fa que es perdi la categoria de persona abonada o sòcia.
 4. L’usuari/ària donat de baixa per manca de pagament de dues quotes en qualsevol espai del complex, no serà readmès fins que no aboni les quantitats degudes. És obligació de l’usuari/ària posar en coneixement de la Direcció tant els canvis de domicili com els que afectin a la domiciliació dels pagaments
 5. En casos excepcionals i tipificats per la instal·lació, els/les usuaris/àries podran sol·licitar la suspensió temporal de la quota.
 6. Per aquelles causes mèdiques que l’usuari/ària es vegi amb l’obligació de no poder fer ús de les instal·lacions durant quatre setmanes, com a mínim, es podrà suspendre el pagament de la quota fins a un màxim d’un any (sempre s’haurà d’omplir el formulari de baixa i justificar amb un informe mèdic).
 7. Durant el termini d’aquest any, no hi haurà el cost de la matrícula en tornar a fer ús de la instal·lació. Un cop passats els dotze mesos, el pagament de la matrícula serà obligatori per tornar a inscriure’s a la instal·lació.
 8. L'Ajuntament d’Alcover aprovarà els preus per a la utilització de la instal·lació i n'establirà les prestacions a rebre, recollides en aquest reglament, a les que tindran dret a partir de les quotes aprovades en l’ordenança fiscal número 3.2 que identifica el preu públic pels serveis a les instal·lacions esportives municipals i les condicions de pagament.
 9. Els socis que estan a l’atur, han de presentar el document de l’atur a les revisions que es realitzen cada tres mesos. En cas contrari, es canviarà automàticament a la quota sense reducció. El document presentat fora de termini no comptarà com a vàlid.
 10. Cal notificar la baixa personalment per escrit abans de l'últim dia de cada mes.

Accessos a la instal·lació.

 • L’accés a la instal·lació quedarà condicionat al pagament de l’import determinat establert a la corresponent ordenança municipal.
 • La condició de persona usuària en qualsevol categoria és personal i intransferible.
 • Els/les menors de 13 anys podran accedir a la piscina, sempre i quan vagin acompanyats en tot moment d’un major d’edat responsable.
 • Els/les menors de 13 anys podran accedir a la pistes de pàdel, sempre i quan vagin acompanyats en tot moment d’un major d’edat responsable.
 • Els/les menors de 16 anys no podran accedir a la sala fitness, ni activitats dirigides, ni saunes, ni jacuzzi.
 • Queda restringida l’entrada a qualsevol tipus d’animal, excepte els gossos pigall, que tindran accés limitat fins al vestíbul, per qüestions de seguretat, salut i higiene.
 • Els/les usuari/àries respectaran en tot moment els horaris d’ús i tancament dels diferents espais i serveis.

Seguretat

 • L’abast de l’atenció de primers auxilis cobrirà aquelles cures que, per la poca gravetat, no necessiten ser tractades per un especialista. En el cas que la gravetat de l’accidentat faci necessària la visita d’un especialista, serà evacuat al centre hospitalari més proper.
 • La instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a la instal·lació. Els empleats i empleades de la instal·lació, en cap cas, no custodiaran, ni guardaran, ni seran dipositaris de cap objecte personal dels/de les usuari/àries.
 • La instal·lació no es fa responsable dels casos de robatoris o furts. Aquests casos han de ser denunciats pels/per les usuari/àries davant l’autoritat pertinent.
 • Queda prohibit enregistrar imatges de les persones que participen a les activitats en qualsevol format, excepte permís explícit de les persones i dels organitzadors.

 Ús dels espais

 1.  
  1. Cal utilitzar la vestimenta, el calçat i els equipaments adequats en cadascuna de les instal·lacions, activitats i serveis.
  2. La instal·lació podrà organitzar i dirigir activitats, siguin esportives, culturals o de lleure destinades als/a les usuari/àries.  
  3. La instal·lació podrà restringir o limitar l’accés o l’ús a les activitats i espais, si així es considera oportú, en casos d’obres, per neteges diàries o especials, per actuacions de manteniment o similars.
  4. No es podrà practicar el nudisme integral ni el topless en tota la instal·lació.
  5. Excepte a les zones de bany, no es permet circular moll per la instal·lació. Cal fer ús, en tot moment, d’una tovallola o barnús.
  6. Resta prohibit el consum de begudes i aliments en tot el recinte, excepte en zones habilitades com a tal, i en activitats i esdeveniments en els quals s’hi autoritzi.
  7. Els/les usuaris/àries no poden exercir d’entrenador o entrenadora personal, així com també resta prohibida l’activitat física guiada per personal aliè a la instal·lació.

Article 8.- Taquilles.

 1.  
  1. La instal·lació posa a disposició de les persones usuàries de l’equipament, taquilles d’ús puntual. És responsabilitat de l’usuari/ària disposar d’un cadenat personal per tal de garantir la seguretat dels seus objectes personals dipositats en aquestes taquilles. Els objectes personals de les taquilles d’ús puntual hauran de ser retirats després de cada ús. Cal deixar els armariets lliures una vegada abandonada l’activitat. Al final de la jornada, s’obriran les taquilles i el material que s’hi trobi es dipositarà a la recepció. La instal·lació no es farà responsable del cadenat malmès a causa d’una mala obertura de les taquilles. Si els objectes no es reclamen en el decurs de 15 dies, la instal·lació portarà els esmentats objectes a una organització humanitària sense ànim de lucre.
  2. Es podrà contractar una taquilla de lloguer per a ús personal que suposa el compliment de la normativa específica. En el cas de ser donat de baixa com a abonat/da s’ha de buidar la taquilla i retirar el cadenat, en cas contrari es procedirà a l’obertura.
  3. La instal·lació no es fa responsable de les pèrdues o furts d’objectes personals dels/de les usuaris/àries dipositats dins les taquilles.

Article 9.- Zona de vestidors.

 1.  
  1. Els nens i nenes menors de 7 anys, podran accedir a un vestidor del sexe contrari acompanyats d’un adult.
  2. Els vestidors de grups (1.2, 1.3, 1.6 i 1.7) seran exclusius pels cursetistes en horari dels cursets de natació infantils.
  3. L’espai de les dutxes és exclusivament per a la higiene corporal, quedant prohibit qualsevol pràctica que afecti la salubritat, tal com depilar-se, tenyir-se, fer-se la pedicura... i altres usos indeguts, com netejar les xancletes a les piques dels vestidors i/o lavabos.
  4. Per qüestions de salubritat no es permet l’afaitat, retallat o rasurat de cabells de la barba ni demés zones corporals amb qualsevol estri necessari a l’efecte.

Article 10.- Piscines interiors.

 1.  
  1. Per l’ús de les piscines caldrà vestir amb roba de bany i casquet, tant per la natació com per al bany, i sense excepció d’edat. Queda exclòs del casquet en les persones calbes i en la piscina exterior.
  2. No s’admet transitar per les zones de les piscines amb calçat esportiu o de carrer.
  3. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a les piscines. No és permès fer servir cap tipus de sabó o gel en les dutxes d’accés a les piscines.
  4. A les persones afectades amb malalties infectivo-contagioses, amb ferides obertes o afeccions cutànies no els és permès banyar-se.
  5. No és permès l’ús de pneumàtics, matalassos inflables, pilotes d’aigua, ni altres objectes que poden molestar o causar contusions o ferides a d’altres usuaris/àries. Només s’autoritzen l’ús d’aletes i manyoples. D’altra banda, es podrà fer ús dels accessoris i instruments esmentats anteriorment en aquelles activitats dirigides per entrenadors i monitors en els espais delimitats.
  6. En el recinte de les piscines no és permès cap tipus de joc o activitat perillosa, com saltar, empènyer, esquitxar, enfonsar ningú o practicar jocs o activitats que puguin comportar un risc físic.
  7. El material aquàtic es troba en un espai assenyalat específicament. És obligatori guardar-lo una vegada utilitzat.
  8. No és permès pujar sobre les línies de flotació (sureres).

Article 11.- Spa.

 1.  
  1. Per l’ús de l’spa caldrà vestir amb roba de bany.
  2. En cap d’aquests espais es permet l’ús de sabons, olis o altres elements cosmètics, així com l’accés amb diaris, revistes, claus, braçalets,... sempre s’utilitzarà una tovallola a la sauna i banys de vapor i mai es caminarà amb calçat que no siguin xancletes o similars. Caldrà dutxar-se abans de fer-ne ús.
  3. En el cas de la sauna seca és obligatori col·locar la tovallola entre el cos i el seient. Està prohibit trepitjar amb cap tipus de calçat els bancs de les saunes i banys de vapor.
  4. Per extremar la higiene i per motius de seguretat, queda totalment prohibit qualsevol pràctica que afecti la salubritat, tal com depilar-se, tenyir-se, fer-se la pedicura, afaitar-se... i altres usos indeguts.

Article 12.- Sala fitness.

 1.  
  1. És obligatori anar vestit amb roba i calçat esportius. No està permès entrar amb el tors nu, mullat o amb vestit de bany i/o xancletes.
  2. Qui practiqui un programa individual d’entrenament ha de guardar la fitxa a l’arxivador un cop utilitzada. No es pot treure de la instal·lació.
  3. És obligatori l’ús de la tovallola.
  4. És obligatori eixugar la suor que hagi pogut quedar a l’aparell. Per poder fer-ho, es pot utilitzar el paper de mans que hi ha a la sala o la pròpia tovallola.
  5. És obligatori fer un bon ús del material i tornar-lo al seu lloc un cop finalitzada l’activitat. No es pot moure el material d’una zona a l’altra de la sala.
  6. L’ús de les estacions cardiovasculars és comú i per tant s’ha de permetre l’ús en les pròpies pauses de recuperació.
  7. En els moments d’alta afluència d’usuaris/àries l’ús de les màquines de cardio (bicicletes, cintes de córrer i el·líptiques) està limitat a 20 minuts.

Article 13.- Pistes de pàdel.

 1.  
  1. Les reserves es formalitzen a través de l’App Mi Club Online piscina d’Alcover, trucant al 977.76.78.49 o a la recepció de la instal·lació. L’usuari/ària que faci la reserva serà el responsable del grup. Es podrà reservar pista amb una antelació d’una setmana.
  2. En els horaris de més afluència, un mateix grup de jugadors no podrà reservar més de dues hores consecutives.
  3. Es podran reservar tres hores setmanals i fins que no s’hagi jugat la tercera, no es podrà reservar més hores.
  4. El termini màxim per anular una reserva és de quatres hores d’antelació, en cas de no assistir, l’usuari/ària responsable haurà d’abonar l’ import corresponent.
  5. La indumentària per jugar a pàdel ha de ser la pròpia i acceptada per aquest esport. No està permès jugar amb el tors nu. Igualment és obligatori l’ús de pales i pilotes reglamentàries de pàdel.
  6. Un cop acabat el joc, les persones participants hauran de deixar la pista en les mateixes condicions com se l’han trobada, tenint la responsabilitat de tancar la pista. La instal·lació no es fa responsable dels objectes oblidats a la pista de joc.

Article 14.- Activitats dirigides.

 1.  
  1. Totes les activitats dirigides tenen un aforament limitat. Les reserves es podran formalitzar amb una antelació màxima de 48h a través de l’App Mi Club On-line piscina d’Alcover, trucant al 977.76.78.49 o a la recepció de la instal·lació.
  2. En el cas de no poder assistir a una activitat reservada, s’ha d’anular amb la major brevetat possible. En cas contrari, la instal·lació es reserva el dret de penalitzar a l’usuari/ària no presentat més de 5 vegades en un termini de 3 mesos, mitjançant la prohibició de reserva durant un període de dues setmanes.
  3. La instal·lació es reserva el dret de modificar o anular qualsevol activitat dirigida programada.
  4. És obligatori anar vestit amb roba i calçat esportius. No està permès anar amb el tors nu.
  5. És obligatori portar una tovallola durant les activitats dirigides.

Article 15.- Cursets de natació.

 1.  
  1. La participació a les activitats estarà subjecta a la valoració i aprovació dels tècnics seguint criteris de desenvolupament, capacitat psicomotriu i adequació de l’exercici al subjecte.
  2. La definitiva adscripció d’un cursetista a un grup d’activitat, així com els canvis de grup hauran de ser supervisats pels tècnics.
  3. La inscripció es considerarà totalment formalitzada una vegada emplenada. En el cas de les inscripcions anticipades pels cursets anuals, també serà necessari per formalitzar la inscripció el pagament de 20€ de reserva. Aquesta reserva es descomptarà del primer pagament i no es farà la devolució en cas de baixa (a excepció de motius mèdics). El cobrament del curs no serà retornat en cas de baixa (a excepció de motius mèdics).  El cobrament anual del curs s’efectuarà el mes d’octubre. Els cobraments trimestrals es realitzaran a l’octubre, gener i abril.
  4. Els cursetistes que finalitzin el curs al juny, tindran preferència d’inscripció pel curs següent. A principis del mes de juny s’informarà als cursetistes de les dates de preinscripció.
  5. Una vegada començada l'activitat no es retornarà l’import de la inscripció en cas de baixa de l’alumne, excepte malaltia o causa justificada d’aquest, tenint en compte el nombre de sessions realitzades.
  6. Si un abonat es dona de baixa com a soci i realitza algun curs de natació, haurà d’abonar la part proporcional que resti a la tarifa del curs com a no soci.
  7. La renovació trimestral dels cursos es farà automàticament, tanmateix les baixes s’han de notificar amb 15 dies d’antelació.
  8. L’Ajuntament d’Alcover es reserva la possibilitat d’anular o modificar alguna activitat segons la inscripció o altres motius d’organització.

Article 16.- Règim d’infraccions i sancions.

 1.  
  1. L’accés indegut a les instal·lacions, el mal ús dels serveis, el comportament inadequat envers els/les usuaris/àries o el personal de la instal·lació, així com l’incompliment de les normes d’aquest Reglament i sense perjudici de possibles responsabilitats penals, constituirà infracció.

L’exercici de la potestat disciplinària correspon als òrgans següents:

 1. Respecte a les sancions lleus realitzades pels usuaris/àries, la Piscina Municipal d’Alcover, per delegació de l’alcaldia, serà competent per l’amonestació verbal, sempre que siguin infraccions puntuals i d’escassa rellevància.
 2. Correspondrà a l’Ajuntament d’Alcover en el cas de les infraccions greus i molt greus pel que fa a les persones usuàries.
 3. Aquestes infraccions administratives seran tramitades mitjançant expedient administratiu. A aquests efectes la direcció de la Piscina Municipal d’Alcover, serà l’encarregada d'acreditar els fets que seran instruïts per l'òrgan competent de l'Ajuntament d’Alcover.
 4. En aplicació d’aquest Reglament, l’Ajuntament d’Alcover podrà prendre les mesures cautelars que corresponguin durant la tramitació de l’expedient que en tot cas siguin proporcionals i optin per la millor protecció del funcionament del servei. A tal efecte, la Piscina Municipal d’Alcover i l'Ajuntament d’Alcover es coordinaran de tal forma que el canvi de règim no beneficií al presumpte infractor.
 5. Es consideraran faltes lleus:
  1. L’incompliment o desobediència de les normes dictades, sempre que aquestes transgressions no tinguin més transcendència ni comporti perjudici per a l’entitat, per als seus òrgans rectors, per al personal de l’entitat o per a la resta d’usuaris/àries.
  2. La utilització inadequada dels serveis, materials i instal·lacions de l’entitat per negligència i sense que es produeixin danys materials o morals.
  3. Qualsevol acte que comporti una desatenció, desconsideració o falta de respecte envers la resta d’usuaris/àries sempre que aquest acte estigui absent de gravetat, ni impliqui una conducta que ocasioni molèsties a altres persones.
  4. Qualsevol acte, acció o actitud que pugui afectar la sensibilitat dels/de les socis/es, usuaris/àries, especialment dels menors.
 6. Es consideraran faltes greus:
  1. L’incompliment de la sanció, quan l’usuari/ària hagi comès una falta lleu.
  2. Quan en el període de dos anys, l’abonat/da hagi comès tres faltes lleus i hagi estat amonestat/da o sancionat/da per part de l’Ajuntament d’Alcover.
  3. La desobediència o l’incompliment de les normes dictades per la instal·lació, sempre que aquestes transgressions tinguin transcendència i comporti perjudici per al complex esportiu, el seu personal usuari/ària, gestor i treballador.
  4. La negativa a utilitzar el torn d’accés a la instal·lació. Si com a conseqüència d’aquesta actitud, la persona fos requerida a abandonar el recinte de l’entitat i no ho fes, aquesta falta seria considerada com a molt greu.
  5. La conducta incívica que es manifesta produint altercats o xivarris i alteracions de l’ordre o de les activitats.
  6. L’ús reiterat de vocabulari groller, malsonant o blasfem dins el recinte.
  7. Fer fotografies, gravacions i/o filmacions de les instal·lacions i/o de persones sense el permís oportú.
  8. Fer ús d’un servei/activitat de pagament específic i no abonar-lo.
 7. Es consideraran faltes molt greus:
  1. L’incompliment d’una sanció per la comissió d’una falta greu.
  2. Introduir-se premeditadament en dependències destinades al sexe contrari.
  3. Quan l’abonat/da hagi comès dues faltes greus i hagi estat amonestat/da o sancionat/da per part de l’Ajuntament d’Alcover.
  4. Quan s’hagi comprovat que l’abonat/da ha comès un acte de transcendència pública, dins o fora del recinte de l’entitat, i que perjudiqui la reputació i el prestigi de l’entitat i/o dels seus/de les seves associats/des, els quals estan corporativament considerats.
  5. Quan dintre del recinte s’hagi comès una agressió física, un ultratge o una provocació, de paraula o de fet.
  6. Els mateixos atacs de l’anterior apartat, comesos fora del recinte de l’entitat, produïts contra directius/ves o empleats/des, per raó dels seus càrrecs o per les funcions que hi desenvolupen.
  7. Introduir drogues i consumir-les, així com mostrar estat d’embriaguesa o estats d’intoxicació d’altres substàncies i conducta delictiva o que atempti contra la convivència social.
  8. L’ús fraudulent de la condició d’abonat/da, comprovant d’entrada, butlletes de convidats o dels rebuts de les quotes socials, esportives, derrames o de llicències federatives.
  9. Retenir, inutilitzar o robar, o qualsevol intent de fer desaparèixer qualsevol classe de béns de l’entitat o dels/ de les usuari/àries, i empleats/des.  
  10. L’actitud o conducta que d’una manera generalitzada atempti notòriament contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència en el si de l’entitat i entre els seus associats/des.
  11. Qualsevol conducta, actitud o comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, de fet, per escrit o de paraula, recollit en la introducció d'aquest reglament.
  12. Malmetre o deslluir (pintades, grafits...) el material i/o les instal·lacions de l’entitat, tant esportives, socials, administratives i lúdiques, com decoratives i enjardinades.
  13. La desobediència als/les empleats/des, quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
  14. Introduir objectes perillosos a les instal·lacions.
  15. Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus.
  16. Practicar el nudisme integral, banyar-se nu a les piscines o amb indumentària que no estigui reglamentada.
  17. La reiteració de més de dues faltes greus.

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Piscina Municipal d'Alcover, Av. Miquel Martí i Pol 43-45, 977 76 78 49

Llamar

Cómo llegar